Onze missie

Verleiden tot cultuurparticipatie en verspreiden van geluk, onder cultuurmakers én publiek

Onze visie

Kopje Cultuur is hét culturele festival van Steenwijkerland. Het driedaagse festival vindt ieder jaar in september plaats. Het is ontstaan als straattheaterfestival in combinatie met de Open Monumentendag, maar is inmiddels uitgegroeid tot meer. De hoofddoelen van het festival zijn het verleiden tot cultuurparticipatie en het verspreiden van geluk, onder cultuurmakers én publiek.

Bezoekers komen uit alle lagen van de bevolking uit de regio en daarbuiten, van jong tot oud. Zij kunnen genieten van een breed palet aan disciplines: (straat)theater, muziek, circus, dans, beeldende kunst, literatuur en cultureel erfgoed.

Het festival biedt een podium aan cultuurmakers op verschillende niveaus: van amateur tot professioneel, van regionaal tot internationaal en van talent tot ervaren artiest. Hieronder bevinden zich onder meer culturele instellingen, koren, verenigingen, scholen, muziek- en dansgroepen.

Dankzij een grote betrokkenheid van het bedrijfsleven, de gemeente Steenwijkerland, nationale fondsen, de provincie Overijssel en donateurs is het programma ieder jaar grotendeels gratis toegankelijk.

Deze formule – diverse disciplines, cultuurmakers op alle niveaus en gratis toegang – zorgt ervoor dat het publiek op een laagdrempelige manier in aanraking komt met de diverse vormen van cultuur.

Kopje Cultuur werd in 2001 voor het eerst georganiseerd als nazomerfestival en promotieweekend voor culturele instellingen en verenigingen uit Steenwijkerland; de start van een nieuw seizoen. Inmiddels komen uitvoerende artiesten en bezoekers uit een grotere regio en trekt het festival ieder jaar meer bezoekers. Daarmee laat Kopje Cultuur zien dat het in een behoefte voorziet.

“Dat we allemaal konden gaan, zonder zorgen of iedereen het wel kon betalen.”

Evaluatie door een bezoeker van festival Kopje Cultuur 2023

Ons doel als cultuurverleider

Kopje Cultuur wil makers en publiek verleiden tot cultuurparticipatie. We verbreden het cultuurbereik en zorgen voor een verrijking van het culturele aanbod in Steenwijkerland.

Cultuurverleiding onder makers

We stimuleren diverse verenigingen, groepen, onderwijsinstellingen enzovoort om nieuwe producties te maken en deze tijdens Kopje Cultuur te presenteren op karakteristieke locaties (stadswallen, Markt, straten in het stadscentrum, park Rams Woerthe, kerken, monumenten en musea). Daarbij spreken we ook nieuwe cultuurmakers aan, zoals in het project Karavaan van Beloften waarbij jongeren in samenwerking met een professionele cultuurmaker toewerken naar een eindproduct dat zij tijdens het festival presenteren.

Cultuurverleiding onder publiek

Het laagdrempelige en gratis te bezoeken programma van Kopje Cultuur zorgt ervoor dat bezoekers eenvoudig in aanraking komen met cultuur in alle diversiteit. Daarvoor passen we de sandwichformule toe: de vader die de dansuitvoering van zijn dochter bezoekt, neemt ook een kijkje bij de spetterende straattheateract die even daarvoor om de hoek speelt. Hij blijft na het optreden van zijn dochter geboeid zitten als aansluitend een buitenlands dansgezelschap het podium betreedt. De dansers nodigen het publiek zelfs uit om de pasjes mee te oefenen, en de vader zet zijn schroom opzij als zijn dochter hem meetrekt de dansvloer op. Op weg naar huis passeert hij de kunstmarkt rond de kerk waar hij alle werken bewonderend bekijkt. Dan hoort hij muziek uit de kerk komen die hem ertoe verleidt nog even mee te luisteren naar het klassieke koor dat daar optreedt.

Ons doel als geluksverspreider

Meeslepende muziek, een onmogelijke balanceeract, een vuurspuwer in een donker park; ze brengen een moment van betovering teweeg en een onuitwisbare herinnering aan een moment van geluk. Dat geluk wil Kopje Cultuur verspreiden onder het publiek én de cultuurmakers.

Maar geluk als doel gaat voor ons verder. Het is een belangrijke, gezamenlijke drijfveer in de relaties die we aangaan met onze partners. Ook vormt het de leidraad voor onze vrijwilligersorganisatie. Vrijwillige, niet vrijblijvende inzet is alleen duurzaam, als we samen momenten van geluk maken. Geluksmomenten zijn bijvoorbeeld onze halfjaarlijkse vrijwilligersavonden die we organiseren, waarin we samen vooruitblikken op het aankomende festivalweekend of de voorbije editie evalueren. Fijne, gezellige avonden, die verbondenheid, gedeelde ervaringen, tips en altijd nieuwe ‘zin’ oplevert. 

Onder geluk verstaan we:

 • Authenticiteit: jezelf zijn
 • Participatie: lid zijn van een groep
 • Talent: iets goed kunnen en dat durven te delen
 • Altruïsme: iets voor een ander betekenen.

Algemeen onze doelen

 • Verspreider van geluk
 • Cultuurparticipatie
 • Verbreding cultuurbereik
 • Vernieuwing van het cultureel aanbod
 • Cultuurtoerisme
 • Ontmoeting culturen en verbinden van diverse maatschappelijke groeperingen

“Er was geluk voor jong en oud. Verbinding en saamhorigheid. Samen lachen en genieten, jong en oud.”

Evaluatie door een bezoeker van festival Kopje Cultuur 2023

Onze Doelgroepen

Kopje Cultuur bereikt een doelgroep met een grote verscheidenheid.Daarbij is speciale aandacht voor de volgende doelgroepen:

 • Liefhebbers met een afstand tot cultuur, niet alleen door gratis toegang te bieden, maar ook door gericht jaarlijks aanbod te programmeren in bijvoorbeeld woonzorgcentra, voor de Arabische gemeenschap en door jaarlijks een specifieke doelgroep uit te nodigen voor het festival zoals in 2024 jonge mantelzorgers met dank aan de Rabo Club Actie 2023.
 • Gezinnen met kinderen, bijvoorbeeld door een succesvol gezinsplein met tal van kinderactiviteiten te programmeren op de zondag, en door de zaterdagavond in Park Rams Woerthe voor bedtijd te starten met kindvriendelijke acts.
 • Jongeren, bijvoorbeeld door een specifiek jongerenfestival ‘Culture Cup’ te organiseren samen met jongerenwerk, door ook recente filmmuziek te programmeren in onze Avond van de Filmmuziek en door tal van docenten te betrekken bij programmering en promotie.
 • Muziekliefhebbers, door podium te bieden aan een brede keur aan muzikanten: van swingende (big)bands en regionaal bekende fanfares, tot talentvolle solisten en geëngageerde koren.
 • Innovatiezoekers, door podium te bieden aan initiatieven als VAKTOR (jonge makers) en internationale theateracts zoals Dado en A Duo Andaban.
 • (Minder mobiele) senioren (in verzorgingscentra).

Onze samenwerkingspartners

Bij het verleiden tot cultuur en het verspreiden van geluk kunnen we rekenen op vele samenwerkingspartners, zoals:

 • Sociaal Werk De Kop
 • VAKTOR
 • BLINK kunstcollectief
 • Kunst in de Kop
 • onderwijsinstellingen
 • Kunstkring
 • Theater De Meenthe
 • Stichting M.O.L.
 • vele kerken en monumenten
 • lokale (culturele) verenigingen.

Onze verantwoordelijkheid als festivalorganisatie

We zijn ons als festivalorganisatie bewust van onze verantwoordelijkheid in en voor de culturele sector. Daarom passen we de Fair Practice code actief toe:

 • We hanteren Fair pay. We zorgen voor gelijke betaling voor gelijke arbeid. We belonen de waarde van vakmanschap, zeggingskracht en uniciteit in de samenleving eerlijk. Iedereen werkt tegen een redelijke vergoeding. Op die manier dragen we bij aan duurzame aanwas van nieuw talent in de culturele sector.
 • We hanteren Fair share. We zorgen dat alle betrokken partijen, van de maker tot de producent en van de programmeur tot het publiek, een eerlijke verdeling van de opbrengsten en verantwoordelijkheden krijgt.
 • We hanteren Fair chain. We spannen ons in voor een duurzame en transparante keten van productie, distributie en presentatie.

Ook passen we de Code Diversiteit & Inclusie in de culturele sector actief toe:

 • We geven de diversiteit van de samenleving (kleur, etniciteit, en meer vormen van verschil zoals gender, fysieke en verstandelijke mogelijkheid, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd) vertaling in de vier P’s van programma, publiek, personeel en partners.
 • We zijn inclusief. We zijn een festival waar makers, producenten, werkenden en publiek van alle identiteiten zichzelf kunnen zijn en zich veilig en gerespecteerd voelen. We volgen hiertoe regelmatig workshops en masterclasses, om onszelf hierop scherp te houden en actuele voorbeelden te kunnen toepassen.
 • We streven naar gelijkwaardigheid. Er geldt tijdens ons festival en in onze organisatie niet een enkele norm waaraan iedereen die daarbuiten valt, zich dient aan te passen om mee te kunnen doen. We erkennen de onderlinge verschillen en we proberen om iedere vorm van voorkeurs- of nadelige behandeling weg te nemen. We voeren over dit thema regelmatig gesprek met onze vrijwilligersorganisatie, om dit streven te blijven waarborgen.

En we passen de Cultural Governance code (bestuur-directie model) actief toe:

 • We realiseren onze maatschappelijke doelstelling (geluk verspreiden en cultuur verleiden) door culturele waarde te creëren, over te dragen en te bewaren.
 • We passen de principes van de Governance Code Cultuur toe en werken aan toelichting hoe wij dat hebben gedaan (‘pas toe én leg uit’). Wij volgen de aanbevelingen op en wijken daar alleen gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg uit’).
 • Onze bestuursleden en programmeur zijn onafhankelijk en handelen integer. Wij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.
 • Onze bestuursleden en programmeur zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.
 • Ons bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie. Daarbij is het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) opgedragen om toe te zien op het functioneren van artistieke projecten, die we bijvoorbeeld naar aanleiding van een fondsenaanvraag ontplooien.
 • Ons bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.
 • Ons bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.