Codes en beleidsplan

Toepassing culturele codes

Vastgesteld, Steenwijk, 15 november 2023

We passen de Fair Practice code actief toe:

 • We hanteren Fair pay. We zorgen voor gelijke betaling voor gelijke arbeid. We belonen de waarde van vakmanschap, zeggingskracht en uniciteit in de samenleving eerlijk. Iedereen werkt tegen een redelijke vergoeding. Op die manier dragen we bij aan duurzame aanwas van nieuw talent in de culturele sector.
 • We hanteren Fair share. We zorgen dat alle betrokken partijen, van de maker tot de producent en van de programmeur tot het publiek, een eerlijke verdeling van de opbrengsten en verantwoordelijkheden krijgt.
 • We hanteren Fair chain. We spannen ons in voor een duurzame en transparante keten van productie, distributie en presentatie.

We passen de Code Diversiteit & Inclusie in de culturele sector actief toe:

 • We geven de diversiteit van de samenleving (kleur, etniciteit, en meer vormen van verschil zoals gender, fysieke en verstandelijke mogelijkheid, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd) vertaling in de vier P’s van programma, publiek, personeel en partners.
 • We zijn inclusief. We zijn een festival waar makers, producenten, werkenden en publiek van alle identiteiten zichzelf kunnen zijn en zich veilig en gerespecteerd voelen. We volgen hiertoe regelmatig workshops en masterclasses, om onszelf hierop scherp te houden en actuele voorbeelden te kunnen toepassen.
 • We streven naar gelijkwaardigheid. Er geldt tijdens ons festival en in onze organisatie niet een enkele norm waaraan iedereen die daarbuiten valt, zich dient aan te passen om mee te kunnen doen. We erkennen de onderlinge verschillen en we proberen om iedere vorm van voorkeurs- of nadelige behandeling weg te nemen. We voeren over dit thema regelmatig gesprek met onze vrijwilligersorganisatie, om dit streven te blijven waarborgen.

We passen de Cultural Governance code (bestuur-directie model) actief toe:

 • We realiseren onze maatschappelijke doelstelling (geluk verspreiden en cultuur verleiden) door culturele waarde te creëren, over te dragen en te bewaren.
 • We passen de principes van de Governance Code Cultuur toe en werken aan toelichting hoe wij dat hebben gedaan (‘pas toe én leg uit’). Wij volgen de aanbevelingen op en wijken daar alleen gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg uit’).
 • Onze bestuursleden en programmeur zijn onafhankelijk en handelen integer. Wij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.
 • Onze bestuursleden en programmeur zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.
 • Ons bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie. Daarbij is het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) opgedragen om toe te zien op het functioneren van artistieke projecten, die we bijvoorbeeld naar aanleiding van een fondsenaanvraag ontplooien.
 • Ons bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.
 • Ons bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

 

Beleidsplan Festival Kopje Cultuur Steenwijkerland 2023 – 2027

Vastgesteld, Steenwijk, 28 november 2022

Stichting Kopje Cultuur Steenwijkerland
Stationsplein 1
8331 GM Steenwijk
0521-514004

www.kopjecultuur.nl

info@kopjecultuur.nl

 1. Inleiding

Kopje Cultuur is een jaarlijks 3-daags cultureel festival dat gehouden wordt in het centrum en het stadspark van Steenwijk. Het presenteert jaarlijks een breed palet culturele activiteiten voor een breed publiek. De uitvoerende zijn professionele spelers uit het hele land met ook een internationale omlijsting en lokale en regionale culturele instellingen, koren, verenigingen, scholen, muziekgroepen, dansers etc. Deze mix blijkt elkaar te versterken. Een belangrijke basis voor de programmering is straattheater.

Het festival wordt sinds 2001 georganiseerd, in 2021 voor de 20e keer. Dit beleidsplan beslaat de periode tot en met het volgende jubileum (2023-2027).

De primaire doelstelling van de Stichting Kopje Cultuur is:

 • het organiseren van het festival Kopje Cultuur
 • het organiseren van culturele activiteiten in Steenwijkerland i.r.t. Kopje Cultuur
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het fundament voor het festival werd in 2001 gelegd met als aanleiding een nazomerfestival en een promotieweekend voor de culturele instellingen en verenigingen uit Steenwijkerland aan het begin van het nieuwe winterseizoen. Inmiddels participeren ze vanuit een grotere regio. Het festival trekt sindsdien, slechts eenmaal (in 2020 vanwege corona) onderbroken, elk jaar meer bezoekers, wat aantoont dat het in een behoefte voorziet. Door grote betrokkenheid van het bedrijfsleven, de gemeente Steenwijkerland, nationale fondsen, de provincie Overijssel en donateurs is het programma jaarlijks (grotendeels) nog steeds gratis toegankelijk.

 Kopje Cultuur is hét culturele festival van Steenwijkerland en de regio. Het festival duurt drie dagen en is een combinatie van Uitmarkt, Monumentendag en Straattheaterfestival. De disciplines zijn (straat)theater, muziek, literatuur, cultureel erfgoed, circus, dans en beeldende kunst.

Inmiddels is het festival voor velen een markant moment in de jaaragenda en wordt het  jaarlijks door ruim 25.000 belangstellenden bezocht. Het festival wordt jaarlijks georganiseerd in het tweede weekend van september vanwege de koppeling met de Landelijke Monumentendagen. Veel artiesten worden geprogrammeerd in de monumenten van de vestingstad.

 1. Doelen en ambities

De doelstellingen van Kopje Cultuur zijn:

 • Verspreiden van geluk

Muziek, een onmogelijke balanceer act, een vuurspuwer in een donker park, Hamlet achter een eikenboom, ze brengen een moment van betovering teweeg en een onuitwisbare herinnering aan een moment van geluk. Dat geluk wil Kopje Cultuur verspreiden.

 • Cultuurparticipatie

De festivalorganisatie stimuleert verenigingen, groepen, scholen etc. om nieuwe producties te maken en deze tijdens Kopje Cultuur te presenteren op karakteristieke (buiten)locaties (de stadswallen, de markt, de straat, in het park Rams Woerthe, in kerken, in monumenten en in musea). Daarnaast stimuleert de festivalorganisatie de bezoekers deel te nemen aan kennismakingsactiviteiten, workshops en meetings.

 • Verbreding cultuurbereik.

Met het brengen van een laagdrempelig weekendprogramma voor jong en oud, wekt de festivalorganisatie interesse voor kunst en cultuur en bereikt zij een nieuw en breed publiek. Versterken van het sociaal weefsel in de samenleving en inclusiviteit zijn permanente aandachtspunten. Kopje Cultuur brengt de mensen bijeen, verbindt, zorgt voor nieuwe ontmoetingen.

 • Vernieuwing van het cultureel aanbod.

Het festivalprogramma verrijkt het cultureel aanbod in Steenwijkerland met nieuwe groepen, nieuwe producties en nieuwe activiteiten.

 • Cultuurtoerisme.

De organisatie brengt de binnenstad van Steenwijk positief in de publieke aandacht en maakt met het festival de stad aantrekkelijker voor toeristisch bezoek.

 • Ontmoeting culturen en verbinden van diverse maatschappelijke groeperingen

Door het brengen van een multicultureel/internationaal podium laat de organisatie ook andere culturen kennismaken met Kopje Cultuur. Muziek, dans, zang, eten en drinken, sport en beweging zal centraal staan op en rond dit podium.

 1. Strategie en werkwijze

Het programma bestaat in grote lijnen uit:

 • optredens van professionele landelijke en internationale groepen met hun nieuwste straat- of locatie theaterproducties
 • optredens van regionale verenigingen en amateur groepen met voor het festival gemaakte producties
 • activiteiten/workshops, inloop concerten, cultuur educatieve activiteiten en lezingen
 • exposities en activiteiten regionale beeldende kunst (in samenwerking met Kunst in de Kop)

Uitgangspunten voor het programma zijn:

 • het brengt landelijk bekende groepen, maar ook regionale amateur groepen
 • het heeft een lage drempel; het biedt van alles wat en voor elk wat wils (jongeren en ouderen, andere culturen)
 • het accent ligt op de genres circus/straattheater, streetdance & musicals. Door het accent te leggen op deze genres, onderscheidt het festival zich.
 • er wordt met het programma ingespeeld op het jaarlijkse thema van de Nationale Open Monumentendag
 • er wordt geprogrammeerd op locaties die in het kader van de Nationale Open Monumentendag geopend en gratis te bezoeken zijn, bijvoorbeeld:
  – de kapel van De Laatste Eer
  – de villa Rams Woerthe
  – de Grote Kerk
  – de Kleine Kerk
  – de doopsgezinde kerk
  – de katholieke kerk
  – stallen van Spijkervet
  – het Koetshuis
  – de Stadssmederij
  – op de Stadswallen
  – en in vele andere monumenten
 • beeldende kunst, poëzie, streekgeschiedenis en streektaal
 • er worden demo’s, meespeeltheater en activiteiten aangeboden

Om dit alles mogelijk te maken werkt Kopje Cultuur als een netwerkorganisatie. Er zijn verbindingen met vele culturele instellingen die tijdens het festival een podium krijgen en daarbij hun eigen middelen en organisatie inbrengen. Er is structureel contact met Scala centrum voor de Kunsten, Kunst in de Kop, Lions, de bibliotheek, fotoclubs, dansclubs, de culturele commissies van de kerken, Rabo Theater de Meenthe, Stichting Hendrick de Keyser, Stichting JC Bloem, de Anne Beeltje Cultuurprijs, Jongerencentrum de Buze, verzorgingshuizen en zo verder.

Voor de internationale programmering wordt samengewerkt met andere culturele festivals in het land om de kosten beheersbaar te houden. Die samenwerking betreft o.a. het Verleidingfestival in Leiden en Oeverloos in Zutphen.

Eens per 5 jaar jubileert Kopje Cultuur en worden extra middelen gegenereerd voor topprogrammering met vaak extra internationale artiesten of een grotere theaterproductie op basis van een Steenwijkerlands thema en met vooral lokaal talent (gekoppeld aan ervaren  professionals). Die ambitie is er ook voor de 25e editie in 2026.

Jaarlijks wordt de programmering en de organisatie van die editie van Kopje Cultuur geëvalueerd door het bestuur van Kopje. Het leidt elk jaar weer tot bijstellingen en verbeteringen.
Vanwege de brede programmering en de statuur van het festival worden jaarlijks circa 25.000 bezoekers voor de vele honderden uitvoerende artiesten. Het festival is interessant voor jong en oud en vooral voor familiepubliek. De latere programmering op de zaterdagavond is meer voor jongeren en muziekliefhebbers.

De publieksgroepen zijn:

 • Inwoners van Steenwijkerland (60 %)
 • Inwoners van ZW Drenthe, Zuid Oost Friesland, Noord Oost Polder, Zwolle, Kampen (30 %)
 • Inwoners uit andere delen van het land (10 %)

De promotie en publiciteit zijn gericht op deze regio’s en wordt gedaan door middel van:

 • de website van de Stichting Kopje Cultuur
 • social media van Kopje Cultuur
 • flyers en posters; deze worden actief verspreid in de regio, in de kampeercentra, onder het winkelend publiek in de binnenstad, op scholen en onder de leden van verenigingen.
 • persberichten en artikelen in de regionale en lokale media
 • ledenbladen en nieuwsbrieven van optredende groepen.
 • spandoeken in Steenwijk, driehoek borden in Steenwijkerland
 • cultuur-agenda’s noordelijke en oostelijke media.
 • interviews en uitzendingen op de regionale en provinciale radio en tv

Om de naamsbekendheid van Kopje Cultuur binnen, maar zeker ook buiten, de regio te vergroten is een aantal personen gevraagd om op te treden als ambassadeur voor Kopje Cultuur. De organisatie is er erg trots op dat de huidige burgemeester, Rob Bats, en een drietal oud burgemeesters van Steenwijkerland (Hayo Apotheker, Marja van der Tas, Leo Elfers als ambassadeur optreden en Kopje Cultuur uitdragen in hun netwerken. Daarnaast is ook Johan van den Kornput, die ooit het ontzet van vesting Steenwijk realiseerde na een bezetting door de Spanjaarden, ambassadeur.

Ambities

Het is de ambitie door te groeien tot een beeldbepalend festival in Overijssel, een evenement dat Overijssel op de kaart zet, ook buiten de provinciale grenzen, vanwege de hoge kwaliteit en het publieksbereik. We willen kleur en karakter toevoegen en zorgen voor een economische impuls. Meer dan ooit zijn culturele activiteiten nodig om verbinding in de samenleving te herstellen en te verbreiden. Kopje Cultuur wil daaraan bijdragen. Om dat te bereiken zal de komende jaren de begroting aanmerkelijk verruimd worden om een uitbreiding en upgrading van het programma mogelijk te maken en de promotie en publiciteit te kunnen verbreden. Dit wordt mogelijk gemaakt op basis van afspraken met lokale sponsors en omdat Kopje Cultuur met de nieuwe ambities aantrekkelijker wordt voor diverse fondsen om bij te dragen.

 1. Organisatie

Bestuurlijk

Het bestuur bestaat uit 7 leden en kent een stabiele samenstelling. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter Luc Greven, penningmeester Jeroen Dingerdis en het secretariaat wordt gevoerd door Roel van de Zweerde (namens het bestuur). Twee bestuurders, Frans van den Velde en Ellen van Opzeeland, hebben zitting in de programmacommissie die geleid wordt door een (bezoldigde) festivalprogrammeur (Roel van de Zweerde). Sjef Damhuis houdt zich bezig met specifieke lokale theaterprogrammering. De werving van subsidies en sponsoren berust bij de bestuursleden Han Evers, Luc Greven, Gerda Verjans en Frans van den Velde. Het bestuur vergadert maandelijks en in de periode direct voor het festival tenminste wekelijks. Het bestuur zal in 2023 uitgebreid worden om de groeiambities in de praktijk mogelijk te maken.

Programma

Doordat is gebleken dat het festival te omvangrijk is geworden om door één persoon (de festival programmeur) georganiseerd te worden is er naast de programmeur een programmacommissie gevormd. De programmacommissie houdt elkaar permanent op de hoogte van actuele ontwikkelingen en komt een maal per 5 weken bij elkaar. Daarnaast nemen zij deel aan de reguliere bestuursvergaderingen van Kopje Cultuur. De programmeur houdt zich bezig met de grote lijnen van het programma en het boeken van de (inter-)nationale acts.

Overig

De coördinatie van de medewerkers wordt door een bestuurslid gedaan en voor de PR is een medewerker aangesteld (naast de programmeur de 2e zzp-kracht). Bij de uitvoering van het project zijn circa 50 vrijwilligers betrokken, 20 mensen voor de kernactiviteiten en 30 voor het (technische) randgebeuren. Daarnaast zijn er natuurlijk honderden uitvoerenden actief. Kopje Cultuur is een stichting met een oprichtingsakte en statuten vastgesteld op 28 januari 2004 bij notaris Eenhorst en is ingeschreven bij het handelsregister onder KvK-nummer 05074402. Er is een WA-verzekering en er worden BUMA rechten afgedragen.

 1. Financiën

Kopje Cultuur wordt mogelijk gemaakt door (financiële) ondersteuning van diverse partners. Zo mag de stichting jaarlijks rekenen op een bijdrage van inmiddels ca. 300 donateurs. Hoofdsponsor Kornelis Caps and Closure levert een geweldige bijdrage aan het festival op basis van een langdurig samenwerkingscontract. Diverse fondsen en subsidiënten zijn het festival gunstig gezind (onder andere de gemeente Steenwijkerland, de provincie Overijssel en het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds, Bercoop Fonds, Stichting ‘t Heideveld). Vanuit het bedrijfsleven wordt een groot gedeelte van de begroting gedekt.

Vaste bijdragen in de vorm van voorstellingen of voorzieningen worden jaarlijks geleverd door Scala Centrum voor de Kunsten, RaboTheater De Meenthe, Stichting Kunst in de Kop, bibliotheek Kop van Overijssel en vele anderen. Dat zorgt voor stabiliteit in de organisatie en in de uitgaven van het festival.

Jaarlijks wordt op grond van voornoemde opzet en programma door het bestuur een begroting en het kostendekkend plan vastgesteld. Wanneer er minder inkomsten worden ontvangen dan voorzien zal het programma en daarmee de begroting als naar gelang worden aangepast. Zo worden minimale financiële risico’s genomen.

De begroting is de afgelopen jaren gegroeid van rond € 35.000 naar € 45.000/€ 50.000, in het jubileumjaar (2021) naar € 75.000 en in 2022 naar ruim € 60.000. De afgelopen jaren is een kleine reserve opgebouwd die ingezet kan worden bij tegenvallers of in jubileumjaren. De ambities om door te groeien naar beeldbepalend evenement liggen in lijn met de begrotingsgroei van de afgelopen jaren. Ze zijn weergegeven in de Meerjarenbegroting 2023-2027.

Het bestuur stelt jaarlijks de jaarrekening vast.

 

Gegevens over de organisatie

Stichting Kopje Cultuur Steenwijk
Stationsplein 1
8331 GM Steenwijk
0521-514004

www.kopjecultuur.nl

info@kopjecultuur.nl

Bankrekening NL39RABO0361293119
Inschrijving KvK 05074402

Programmeur: Roel van de Zweerde, 0623757214, info@kopjecultuur.nl

Voorzitter: Luc Greven, 0630696695, lgreven@kpnplanet.nl